Αγνοεί οδηγία για την προστασία δανειοληπτών

18/11/16 • 22:25 | UPD 18/11/16 • 22:25

Η Κομισιόν απειλεί την Ελλάδα με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί η κυβέρνηση δεν έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τη νέα οδηγία για την καλύτερη προστασία των δανειοληπτών.
Η οδηγία 2014/17/ΕΕ αποσκοπεί στη βελτίωση των μέτρων προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ με την καθιέρωση υπεύθυνων πρακτικών δανεισμού σε κοινοτικό επίπεδο, που θα τονώσουν την εμπιστοσύνη στην αγορά ενυπόθηκων δανείων και θα διευρύνουν τις επιλογές των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από την ύπαρξη σαφέστερων και πιο εύληπτων πληροφοριών με τη θέσπιση του τυποποιημένου ευρωπαϊκού δελτίου πληροφοριών, το οποίο θα επιτρέπει στους δανειολήπτες να κατανοούν καλύτερα τους κινδύνους που συνδέονται με την ενυπόθηκη σύμβαση, καθώς και να συγκρίνουν τις προσφορές και να εντοπίζουν το καλύτερο προϊόν που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και θα έχει την καλύτερη τιμή. Επιπλέον, οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές θα προστατεύονται αποτελεσματικότερα από την υπερχρέωση μέσω πανευρωπαϊκών προτύπων για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των αιτούντων ενυπόθηκα δάνεια.

Η οδηγία καθορίζει επίσης τις αρχές για την αδειοδότηση και την εγγραφή σε μητρώο των μεσιτών πιστώσεων. Οι μεσίτες πιστώσεων που πληρούν τους νέους κανόνες επιχειρηματικής συμπεριφοράς θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύ περισσότερους δυνητικούς καταναλωτές στην ενιαία αγορά μέσω του καθεστώτος διαβατηρίου. Μακροπρόθεσμα, αυτό θα παρέχει στους δανειστές νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα αποτελέσει ένα βήμα προς τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενυπόθηκες πίστης, η οποία αναμένεται ότι θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα μειώσει τις τιμές.

Τα κράτη μέλη έπρεπε να είχαν εφαρμόσει τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 21 Μαρτίου 2016, ενώ εκτός από την Ελλάδα, προδικαστική διαδικασία για το ίδιο θέμα κινήθηκε χθες και για άλλες 8 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

-Πλημμύρες

Η Επιτροπή ενεργοποίησε το τελευταίο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας και για μια άλλη οδηγία, που δεν έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο η κυβέρνηση, η οποία αφορά την προστασία από τις πλημμύρες.

Στόχος της οδηγίας είναι η μείωση και η διαχείριση των κινδύνων που ενέχουν οι πλημμύρες για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και την οικονομική δραστηριότητα.

Τα κράτη μέλη έπρεπε να είχαν υποβάλει χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας στην Επιτροπή έως τις 22 Μαρτίου 2014.

Επειδή η Ελλάδα αθέτησε την αρχική προθεσμία, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Νοέμβριο του 2015.

Η Επιτροπή ενεργοποίησε χθες το δεύτερο στάδιο δίνοντας διορία δύο μηνών στην κυβέρνηση για συμμόρφωση, διαφορετικά απειλεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

-Λογιστικοί έλεγχοι

Τέλος, η Κομισιόν απειλεί με προσφυγή στο Δικαστήριο την Ελλάδα για και μια άλλη οδηγία, που αφορά τους λογιστικούς ελέγχους.

Η οδηγία 2014/56/ΕΕ καλύπτει τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, ενώ θεσπίζει σειρά κανόνων.

Ειδικότερα, αποσκοπεί στην περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων λογιστικού ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα σε σχέση με τα πρόσωπα που εκτελούν ελέγχους, και να ενισχυθούν η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Οι κανόνες περιλαμβάνουν τους όρους αδειοδότησης και εγγραφής σε μητρώο των προσώπων που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους, καθώς και ένα πλαίσιο για τη δημόσια εποπτεία τους. Τα κράτη μέλη έπρεπε να έχουν θέσει σε ισχύ τους εν λόγω κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 17 Ιουνίου 2016.

Επειδή η Ελλάδα αθέτησε την αρχική προθεσμία, η Επιτροπή ενεργοποίησε το πρώτο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας τον Ιούλιο 2016, χθες το δεύτερο, ενώ δίνει δύο μήνες διορία στην κυβέρνηση για συμμόρφωση υπό την απειλή προσφυγής στο δικαστήριο.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ
Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου