Χάθηκαν 5,4 εκ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι

ΤΧΣ: «Κατρακύλα» 45,7% στα έσοδα από τόκους στο α’ εξάμηνο

07/12/16 • 21:31 | UPD 07/12/16 • 21:31

Τα έσοδα από τόκους για το Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας ακολούθησαν αρνητική πορεία για το α’ εξάμηνο του έτους. Γενικά η πορεία δεν ήταν αυτή που περίμεναν βάσει των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων που δόθηκαν στη δημοσιότητα.


Όπως αναφέρεται σε αυτές, τα έσοδα από τόκους υποχώρησαν, στο εξεταζόμενο διάστημα, στα 6,4 εκατ. ευρώ από 11,8 εκατ. ευρώ που ήταν στο α’ εξάμηνο του 2015, ενώ αντίθετα τα λειτουργικά έξοδα ακολούθησαν πορεία… διόγκωσης αγγίζοντας το 4,1 εκατ. ευρώ από ένα εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Ταμείου, ισχύουν τα ακόλουθα:

Α. Χρηματοοικονομική Επίδοση του Ταμείου:
– Έσοδα από τόκους: Στο πρώτο εξάμηνο του 2016, τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε € 6,4 εκ. έναντι € 11,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η μείωση των εσόδων από τόκους οφείλεται στην επιστροφή των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) που κατέχονταν από το Ταμείο προς το ΕΤΧΣ στις 27 Φεβρουαρίου 2015. Οι τόκοι του 2016 αφορούν τους τόκους από καταθέσεις του ΤΧΣ στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης.

– Δαπάνες προσωπικού: Στο πρώτο εξάμηνο του 2016, οι δαπάνες προσωπικού ανήλθαν σε € 1,4 εκ. έναντι € 1,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

– Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα: Στο πρώτο εξάμηνο του 2016, τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε € 4,1 εκ. έναντι € 1,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων αποδίδεται κυρίως στις αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στo πλαίσιο των δράσεων που ανέλαβε το ΤΧΣ για την πραγματοποίηση των δεσμεύσεων του Μνημονίου Συνεννόησης που υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2015 και για την πώληση της Finansbank από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

– Αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Το κονδύλι περιλαμβάνει το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα από την αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών, των δικαιωμάτων αγοράς (warrants) και των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) που κατέχονται από το Ταμείο. Η ζημία ποσού € 1.052,0 εκ. στο πρώτο εξάμηνο του 2016 (εξάμηνο 2015: € 3.532,4 εκ. ζημία) αναλύεται στη ζημία από την αποτίμηση των συμμετοχών του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες (εξάμηνο 2016: € 1.000,5 εκ. ζημία, εξάμηνο 2015: € 4.087,8 εκ. ζημία), στο κέρδος από την αποτίμηση των δικαιωμάτων αγοράς (εξάμηνο 2016: €0,4 εκ. κέρδος, εξάμηνο 2015: €555,4 εκ. κέρδος) και στη ζημία από την αποτίμηση των CoCos (εξάμηνο 2016: € 51,8εκ. ζημία, εξάμηνο 2015: € 0 εκ.).

– Ταμείο και διαθέσιμα σε τράπεζες: Στις 30 Ιουνίου 2016, τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 379,9 εκ. έναντι € 349,3 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015. Η αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016 οφείλεται κυρίως στην είσπραξη ποσού € 30,0 εκ. από την ATEbank υπό εκκαθάριση.

– Χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: Το υπόλοιπο περιλαμβάνει τις επενδύσεις του Ταμείου στις τέσσερις συστημικές τράπεζες και τα CoCos που εκδόθηκαν από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς. Η αγοραία αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου με βάση τις τιμές κλεισίματος στις 30 Ιουνίου 2016, ανήλθε σε € 1.383,5 εκ. έναντι € 2.384,1 εκ.. Η εύλογη αξία των CoCos ανήλθε σε € 4.009,6 εκ. στις 30 Ιουνίου 2016, έναντι € 4.061,4 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

– Απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση: Το υπόλοιπο αφορά στο εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό του funding gap, το οποίο έχει καλυφθεί από το Ταμείο αντί του ΤΕΚΕ, και ανήλθε σε € 1.937,2 εκ. στις 30 Ιουνίου 2016 έναντι € 2.052,3 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Β. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

– Έσοδο από τα Cocos της Τράπεζας Πειραιώς. Στις 2 Δεκεμβρίου 2016, το Ταμείο εισέπραξε από την Τράπεζα Πειραιώς το ποσό των € 165,9 εκ. ως ετήσιο κουπόνι από τα CoCos.