Τροχοδρομεί… το Καζίνο στο Ελληνικό

14/12/16 • 19:31 | UPD 14/12/16 • 19:32

Τροχοδρομεί, παρά τα συνεχή προβλήματα που θέτουν μέλη της κυβέρνησης Τσίπρα, η επένδυση του Ελληνικού, μετά τη νομοθετική παρέμβαση στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, η οποία και δρομολογεί τις συνθήκες προκήρυξης διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για το καζίνο στο Ελληνικό.

Στο ίδιο υπό ψήφιση νομοθέτημα δόθηκε η δυνατότητα καθόδου του καζίνο Πάρνηθας από το «Βουνό» σε άλλη τοποθεσία εκτός του Δήμου Αθηναίων. Ταυτόχρονα, στο εν λόγω σχέδιο νόμου δίδεται λύση στο φλέγον πρόβλημα των παράνομων καταλυμάτων που συνθλίβουν την ανταγωνιστικότητα και απομειώνουν την ποιότητα του ελληνικού τουρισμού.

Ειδικότερα στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται στο υπουργείο Οικονομικών οι αρμοδιότητες από την αρμόδια Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), προκειμένου το υπουργείο να προκηρύξει διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στο καζίνο Mont Parnes να «κατεβεί» από την Πάρνηθα.

Αναλυτικά στα άρθρα 110 και 111 εμπεριέχονται οι ρυθμίσεις για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο πρώην Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Οπως σημειώνεται: «Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών χορηγείται μια άδεια λειτουργίας καζίνο εντός της περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά. Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά διεξάγεται διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός, με προκήρυξη του υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες διεξαγωγής του διαγωνισμού, όπως η σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στην εν γένει διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα και την κατακύρωση».

Οπως τονίζεται, η ακριβής θέση κάθε καζίνο, μέσα στα όρια των ανωτέρω περιοχών, η έγκριση των κτιριακών εγκαταστάσεων, η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη άδεια λειτουργίας των καζίνο θέμα ρυθμίζεται ή/και τροποποιείται με απόφαση της ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής (ΕΕΕΠ)., κατά την κρίση της. Σε πιθανή μετεγκατάσταση, με την ίδια απόφαση δύνανται να τροποποιείται το ειδικό ετήσιο τέλος, καθώς και τα αντισταθμιστικά οφέλη, τα οποία συμβατικά έχουν αναλάβει να παρέχουν τα καζίνο της μετεγκατάστασής τους, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν υπεραξία που δημιουργείται για την επιχείρηση καζίνο από τη μετεγκατάσταση αυτή. Οι χορηγούμενες άδειες είναι οριστικές.

Το Μον Παρνές

Ακολούθως επιτρέπεται η μεταφορά της επιχείρησης καζίνο του Μον Παρνές από την Πάρνηθα σε θέση εκτός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, μετά την παρέλευση δέκα οχτώ μηνών από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αναφέρεται ειδικότερα: «Η μετεγκατάσταση της επιχείρησης του καζίνο Πάρνηθας, η ακριβής θέση υλοποίησης της νέας επένδυσης, οι κτιριακές εγκαταστάσεις ορίζονται με απόφαση της ΕΕΕΠ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατόπιν πρότασης της επιχείρησης. Με την πρόταση μετεγκατάστασης μεταξύ άλλων συνυποβάλλονται: α) πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για τη λειτουργία του καζίνο στη νέα του θέση, σε βάθος πενταετίας, β) οι απαιτούμενες τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, περιβαλλοντικές και λοιπές μελέτες για τα νέα κτίρια και τις εγκαταστάσεις, γ) εφόσον η νέα θέση αφορά σε υφιστάμενα κτίρια, οι οικοδομικές άδειες τα σχέδια ανέγερσης των κτιρίων αυτών, δ) οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησης της επένδυσης μετεγκατάστασης, ε) αναλυτική επιμέτρηση του κόστους μετεγκατάστασης, στ) αναλυτική εκτίμηση του άμεσου δημοσιονομικού οφέλους προκύπτει από τη μετεγκατάσταση κ.λπ.

Η επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας στη νέα της θέση υποχρεούται να διατηρεί τον αριθμό θέσεων εργασίας που διέθετε προ της μετεγκατάστασής της.

ΧΑΡΗΣ ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ
pressntigri@gmail.com

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου