103 θέσεις ιατρικού υγειονομικού προσωπικού στα κέντρα φιλοξενίας

21/02/17 • 17:31 | UPD 21/02/17 • 17:31

Το ΚΕΕΛΠΝΟ επαναπροκηρύσσει 103 θέσεις ιατρικού και λοιπού υγειονομικού προσωπικού που θα καλύψουν τις ανάγκες των προσφύγων στα κέντρα φιλοξενίας αλλά και στην ενίσχυση του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης. Πρόκειται για τις άγονες θέσεις του προγράμματος PHILOS.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τους υποψηφίους μόνο ως προς τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με τον προσαρτημένο πίνακα βαθμολόγησης κριτηρίων (Παράρτημα ΙΙΙ) της παρούσης πρόσκλησης, και θα καταρτίσει σχετικούς αναλυτικούς πίνακες επιτυχόντων και αποτυχόντων, οι οποίοι θα δημοσιοποιηθούν με ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων, κριτήριο επιλογής αποτελεί ο βαθμός απολυτηρίου του βασικού τίτλου σπουδών και στη συνέχεια η ημερομηνία απόκτησής του με προτεραιότητα στην παλιότερη ημερομηνία. Στη κατηγορία ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων διαπολιτισμικών μεσολαβητών, επιλέγεται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στη συνέχεια ο κάτοχος τίτλου σπουδών Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και τέλος ο κάτοχος διπλώματος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εν απουσία όλων των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕΕΛΠΝΟ Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 15123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι, που θέλουν να υποβάλουν αίτηση για παραπάνω από μία θέση, υποχρεούνται να καταθέσουν από μία αίτηση για κάθε θέση στον ίδιο φάκελο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

Ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής 2

Οδοντίατροι 2

Μαίες 4

Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής 1

2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου

Επιδημιολόγος Πεδίου 1

Ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής 3

Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές 2

Συντονιστές Πεδίου 1

3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας

Επιδημιολόγος Πεδίου 1

Ιατροί, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής 12

Οδοντίατροι 2

Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής 6

Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές 9

Συντονιστές Πεδίου 3

4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας – Θράκης

Επιδημιολόγος Πεδίου 1

Επισκέπτης Υγείας, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας 1

Ιατροί, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής 8

Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής 8

Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές 7

Συντονιστές Πεδίου 2

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Ιατροί, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής 6

Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής 4

Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές 3

Συντονιστές Πεδίου 2

6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

Ιατρός, όλων των ειδικοτήτων 1

Ιατροί, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής 5

Μαίες, ΤΕ Μαιευτικής 2

Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές 3

Συντονιστές Πεδίου 1

6 εποχικοί στο Δήμο Ναυπακτίας

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων ως εξής: 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Οικονομολόγων, 1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΤΕ Νοσηλευτών – τριών, 1 ΤΕ Επισκεπτών – τριών και 1 ΠΕ/ΤΕ Διαμεσολαβητών ή ελλείψει αυτού ΔΕ Διαμεσολαβητών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ναυπακτίας, Ιλ. Τζαβέλα 37, Τ.Κ. 30300, Ναύπακτος, απευθύνοντάς τη στο γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2634360137 & 2634360113).

2 κτηνίατροι στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει την προκήρυξη 2 ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – ∆/νση ∆ιοίκησης και Εποπτευοµένων Φορέων – Αχαρνών 2 – 7ος όροφος Γραφείο 706, Τ.Κ. 10176 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς τη στο Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου (τηλ. επικοινωνίας: 2102124435).

3 κοινωνικοί λειτουργοί στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως: 2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί και 1 ΔΕ Διοικητικού. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344 Γέρακας (τηλ. επικοινωνίας: 2106604627, 2106604632).

3 στο Δήμο Ηλιούπολης

Ο Δήμος Ηλιούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως: 2 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί και 1 ΠΕ Οικονομικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηλιούπολης, Σοφοκλή Βενιζέλου και Πρωτόπαπα, Τ.Κ. 16310, Ηλιούπολη, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Φράγκου Κατερίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2109970058).

2 στο ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Ανω Λιοσίων Δήμου Φυλής

Το ΝΠΔΔ Παιδικοί Σταθμοί Ανω Λιοσίων Δήμου Φυλής ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 2 άτομα, έως 31/07/2017, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Ψυχολόγος και 1 ΤΕ Λογοθεραπευτής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Δήμου Φυλής, Τ.Κ. 13341, Ανω Λιόσια (τηλ. επικοινωνίας: 2102475433).

Σοφία Εμμανοηλίδου

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου