Αιτήσεις από 1η Ματίου για τις 135 προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης

21/02/17 • 15:21 | UPD 21/02/17 • 15:25

Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέτουν οι υποψήφιοι για τις 135 μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Συνολικά θα προσληφθούν 69 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ Επιστήμης των Υπολογιστών ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ) και 66 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΤΕ Πληροφορικής (ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων).

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης προκήρυξης. Οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής των προκηρυσσόμενων θέσων είναι η οργάνωση, ο συντονισμός, η ενημέρωση των παραγομένων ή τηρούμενων σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένων, η πλήρης ανάπτυξη και η εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων, η απρόσκοπτη λειτουργία τους, η μελέτη, η ανάλυση, η επίβλεψη και η δημιουργία αναλυτικών φακέλων τεκμηρίωσης, καθώς και η συντήρηση και η υποστήριξη των τελούντων σε λειτουργία πληροφορικών συστημάτων στις υπηρεσίες αρμοδιότητας του υπουργείου Δικαιοσύνης (Δικαστήρια, Δικαστικές Υπηρεσίες, Αρειος Πάγος κ.λπ.).

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει: α) Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες συμπλήρωσης-υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων. β) Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2017, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) από το διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr) είτε από Δημόσιο Ταμείο, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας και τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β’, Γ’ και Δ’).

Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την 1η Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη, και λήγει στις 15 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη.

9 θέσεις στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ). Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: Εποπτεία, Παρακολούθηση και Ελεγχος Αγοράς 1, Ανάλυση και Οικονομική Τεκμηρίωση 2, Τεχνική Αξιολόγηση Λιμενικών Εργων 2, Οικονομική Διαχείριση 2, Διοίκηση Προσωπικού 1, Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ».

Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Εντυπα – Διαδικασίες > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Εντυπα – Εντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε. Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την 24η Μαρτίου 2017, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΣΕΠ Αίτηση για την Προκήρυξη 1Ε/2017 Κατηγορία: ΕΕΠ Τ.Θ. 14 308 Αθήνα Τ.Κ. 115 10.

Σύντομα

Προκήρυξη για την εισαγωγή πτυχιούχων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής

Ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, ως ακολούθως: 1. Μία (1) θέση Ναυπηγών. 2. Μία (1) θέση Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 3. Μία (1) θέση Μετεωρολογίας. 4. Μία (1) θέση Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής. 5. Μία (1) θέση Νομικής. 6.

Μία (1) θέση Οικονομικών Επιστημών. 7. Μία (1) θέση Μηχανολόγων Μηχανικών. 8. Μία (1) θέση Δασολόγων-Δασοπόνων Φυσικού Περιβάλλοντος. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως και την Τετάρτη 01/03/2017 σε εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 έως ώρα 18:00, στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Μάτσα 32, Κάτω Κηφισιά Αττικής. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ), οι οποίες περιλαμβάνουν υγειονομικές εξετάσεις, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS). Οι ΠΚΕ διαρκούν τρεις (3) ημέρες για κάθε υποψήφιο και θα διενεργηθούν στην Αττική.

Ο ακριβής τόπος, ο χρόνος και το πρόγραμμα διενέργειας των ΠΚΕ θα καθοριστούν με απόφαση του διοικητή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr. Η ενημέρωση των υποψηφίων για τα ανωτέρω γίνεται με δική τους ευθύνη. Οι ΠΚΕ περατώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος, δεσμευτικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδοθεί και θα διενεργηθούν σε αντίστοιχα και κατάλληλα εξεταστικά κέντρα.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις και παρουσιάζονται ενώπιον της Υγειονομικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής και Ελέγχου Δικαιολογητικών για την προαναφερόμενη διαδικασία, καθώς και για την ευθύνη τους να λαμβάνουν γνώση των ανακοινώσεων του Πυροσβεστικού Σώματος που αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr σχετικά με το πρόγραμμα των ΠΚΕ και κατατακτήριων (γραπτών) εξετάσεων.

Σοφία Εμμανοηλίδου

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου