14/02/17 • 17:15 | UPD 14/02/17 • 17:16

Προσλήψεις για 274 φύλακες, μάγειρες και καθαρίστριες σε 8 νοσοκομεία

Sorry. No data so far.

Με εποχικό προσωπικό ενισχύονται το αμέσως επόμενο διάστημα οκτώ νοσοκομεία της χώρας. Συνολικά θα γίνουν 254 προσλήψεις σε ειδικότητες όπως μάγειρες, καθαριστές, τραπεζοκόμοι, φύλακες κ.ά.

Για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής.

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. χρόνος ανεργίας (από 4 έως 6 μήνες), 2. ή 3. πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, 4. ή 5. τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, 6. ανήλικα τέκνα, 7. ή 8. γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, 9. βαθμός βασικού τίτλου, 10. εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 240 μήνες). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία των νοσοκομείων. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Εως αύριο οι αιτήσεις για 1.666 μόνιμους στα νοσοκομεία

Εως τις 15 Φεβρουαρίου μπορούν οι υποψήφιοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για 1.666 θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, παρατείνεται για την Προκήρυξη 7Κ/2016 μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα.

Το νέο προσωπικό θα καλύψει θέσεις από τις παρακάτω ειδικότητες: Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκατόν είκοσι τέσσερις (124) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Διαιτολόγων, Ιατρών Ειδικότητας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Φαρμακοποιών, Φυσικών-Ακτινοφυσικών Ιατρικής, Χημικών-Βιοχημικών, Χημικών-Βιοχημικών-Βιολόγων, Χημικών-Βιοχημικών-Βιολόγων (Βιολόγων), Ψυχολόγων. Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), επτακόσιες (700) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Διατροφής, Επικεπτών-τριών Υγείας, Εργοθεραπευτών, Ιατρικών Εργαστηρίων, Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπευτών, Μαιών-Μαιευτών, Νοσηλευτικής, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Τεχνολογικών Εφαρμογών Ειδικότητας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Τεχνολόγων Τροφίμων, Φυσικοθεραπείας. Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις (494) θέσεις Κλάδων/ Ειδικοτήτων: Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Βοηθών Νοσηλευτικής, Βοηθών Οδοντοτεχνιτών, Βοηθών Φαρμακείου, Επιμελητών Ασθενών, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών. Δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), τριακόσιες σαράντα οκτώ (348) θέσεις Κλάδων/ Ειδικοτήτων: Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου, ειδικότητας Μεταφορέων Ασθενών, ειδικότητας Νεκροτόμων-Σαβανωτών, ειδικότητας Νεκροτόμων-Σαβανωτών-Αποτεφρωτών, ειδικότητας Νοσοκόμων, ειδικότητας Φυλάκων Ασθενών, ειδικότητας Επιμελητών, Εργατών, Προσωπικού Εστίασης ειδικότητας Τραπεζοκόμων, Προσωπικού Καθαριότητας ειδικοτήτων Καθαριστών-στριών, Πλυντών-Πλυντριών.

 

8 τεχνικοί στη ΔΕΗ Αρκαδίας

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων ως εξής: 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών, 4 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και αεριοστροβίλων και 1 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού Τεχνίτες Εργαλειομηχανών (Τορναδόροι). Αιτήσεις στη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β’, Τ.Κ. 22200 – Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας (τηλ. επικοινωνίας 27910-25158-9, εσωτ. 31129, 31110). Υποβολή αιτήσεων έως και 20.02.2017.

9 εποχικοί στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χαλανδρίου

Ο ∆ήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόµων ως εξής: 2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 2 ΥΕ Διαμεσολαβητών, 1 ΤΕ Νοσηλευτών/ τριών, 1 ΠΕ Οικονομικού, 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και 1 ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Χαλανδρίου, Αγ. Γεωργίου 30, Τ.Κ. 15234, Χαλάνδρι (τηλ. επικοινωνίας: 2132023865, 862, 870).

5 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καβάλας

Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καβάλας» και συγκεκριμένα τους εξής: 2 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, 1 ΠΕ Ψυχολόγων, 1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και 1 ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καβάλας, Κύπρου 10, Τ.Κ. 65403 Καβάλα, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2513500183 & 2513500115).

 

Σοφία Εμμανοηλίδου

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου

Δημοφιλή

Sorry. No data so far.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο eleftherostypos.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο