10/01/17 • 19:42 | UPD 10/01/17 • 19:44

Διορισμοί μόνιμων δασκάλων και καθηγητών μέσα στο 2017

Sorry. No data so far.

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη χρόνιων κενών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω διαγωνισμού για αρκετές χιλιάδες προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση προσπαθεί να καλύψει τις μεγάλες ελλείψεις σε δασκάλους και καθηγητές, που έχουν γίνει χρόνιες, αν συνυπολογιστεί ότι από το 2009 έχουν να γίνουν μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση. Τα στελέχη του υπουργείου Παιδείας δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο σύστημα με το οποίο θα πραγματοποιηθούν οι διορισμοί.

Αυτό θα γίνει έπειτα από διάλογο με τις Ομοσπονδίες Εκπαιδευτικών και τη διϋπουργική σύσκεψη για τον τριετή προγραμματισμό των προσλήψεων αυτών, που θα αφορούν στα έτη 2018-2020 που αναμένεται να συγκληθεί αυτήν την εβδομάδα. Στη σύσκεψη αυτή πρόκειται να συζητηθούν όλες οι πτυχές της απόφασης.

Επιπλέον μοριοδότηση

Από προηγούμενες τοποθετήσεις της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται το υπουργείο θα καταλήξει σε ένα μοντέλο διαγωνισμού που θα προβλέπει την κατάργηση του διαγωνισμού ΑΣΕΠ και τη θεσμοθέτηση μοριοδότησης υπό την ανεξάρτητη Αρχή. Ο κ. Γαβρόγλου δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια μέχρι στιγμής για το συγκεκριμένο θέμα, όμως μία από τις προτάσεις που κυκλοφορούν είναι ένα σύστημα δύο ταχυτήτων διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά και μοριοδότησης.

Διαγωνιστικής διαδικασίας για όσους δεν έχουν λάβει ποτέ μέρος σε διαγωνισμό ΑΣΕΠ και μοριοδότησης βάσει προϋπηρεσίας για μία αρκετά μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών που εργάζονται ως αναπληρωτές πάνω από μία 10ετία και καλύπτουν κενά στην εκπαίδευση, χωρίς ποτέ να μονιμοποιηθούν. Παράλληλα, για πρώτη φορά σχεδιάζεται και η υπαγωγή του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού της Ειδικής Αγωγής σε διαδικασίες ΑΣΕΠ. Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν υπήρξε ποτέ ούτε νομοθετική ρύθμιση για την πρόσληψή τους μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.


38 συμβάσεις έργου στο Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ στο 1ο σκέλος της πρόσκλησης απευθύνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση πινάκων κατάταξης για τη στελέχωση της Επιτελικής Ομάδας Εργου (3 στελέχη) και της Κεντρικής Ομάδας Εργου (24 στελέχη). Η διάρκεια των συμβάσεων έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και το αργότερο τη λήξη της Πράξης.

Στο 2ο σκέλος το Iδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) δύναται να συνάπτει συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου για τα μέλη των Ομάδων Εργου, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4076/2012 και συγκεκριμένα για τις ακόλουθες κατηγορίες: α) 5 συντονιστών (παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου), β) 5 οικονομικών διαχειριστών (παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου), γ) 1 συντονιστή με ειδικότητα Πληροφορικής (διαχειριστή Πληροφοριακών Συστημάτων). Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως προς τις θέσεις του 1ου σκέλους, ήτοι α) Στελεχών Επιτελικής Ομάδας (3 στελέχη) και β) Κεντρικής Ομάδας Εργου (24 στελέχη) της πράξης με τίτλο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – ΝΕΑ ΦΑΣΗ», παρακαλούμε επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 213 1314637, 213 1314635, 213 1314632 και 213 1314663 (ώρες επικοινωνίας 08:00 – 16:00).

Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους της παρούσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως προς τις θέσεις του 2ου σκέλους, ήτοι μελών ομάδας έργου της πράξης με τίτλο «Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας» παρακαλούμε επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 213 1314684, 213 1314511 και 213 1314663 (ώρες επικοινωνίας 08:00 – 16:00).

10 προσλήψεις μουσικών στο Δήμο Νεάπολης Συκεών

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (ΚΕΥΝΣ) ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων μουσικών ωροµισθίων για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα τους εξής:

2 Μουσικοί Κλασικής Κιθάρας ΠΕ ή TE, 3 Μουσικοί Πιάνου ΠΕ ή TE, 1 Μουσικός Βιολιού ΠΕ ή TE, 1 Μουσικός Θεωρητικών της Μουσικής ΠΕ ή TE, 1 Μουσικός Ακορντεόν ΤΕ ή ∆E, 1 Μουσικός Ηλεκτρικής Κιθάρας ΤΕ ή ∆E και 1 Μουσικός Ντραµς ΤΕ ή ∆E. Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου της αστυνοµικής ταυτότητας.
2) Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.
3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.
5) Βεβαίωση διδακτικής εµπειρίας (χρόνος προϋπηρεσίας σε ώρες). Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης – Συκεών (∆/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 125 Τ.Κ. 56728 υπ’ όψιν κου Γκαγκανιάρα τηλ. (2313329544) καθηµερινά από 09.00 έως 14.00. Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσης σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού Θεσσαλονίκης.

Χημικός μηχανικός στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΠΕ Χημικού Μηχανικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έως 31/12/2017 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης. Για την κάλυψη της θέσης ο υποψήφιος πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Χημικού της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, με γνώση και προϋπηρεσία:

1. Στο χαρακτηρισμό των υφιστάμενων δομικών υλικών αρχαίων μνημείων (λίθων, κονιαμάτων, μεταλλικών στοιχείων κ.λπ.).

2. Στη συντήρηση λίθου (μεθόδων καθαρισμού, συγκόλλησης και στερέωσης).

3. Στην ανάπτυξη και την επιλογή των κατάλληλων επισκευαστικών υλικών για τις απαραίτητες αναστηλωτικές εργασίες σχετικά με κονιάματα, ενέματα, υλικά στερέωσης, νέο δομικό υλικό κ.λπ. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών Διαδικτύου και δ) autocad (εφόσον είναι απαραίτητο για το συγκεκριμένο έργο) και αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Τηλέφωνο: 22413 65282.

2 άτομα στο Δήμο Παλλήνης

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 31/08/2017 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Οδηγός (Δ’ Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 1 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού – Πολιτισμού – Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης, Κλειτάρχου και Αριστείδου, Τ.Κ. 15344, Παλλήνη, υπόψη κ. Γούνια Μαριλένας (τηλ. επικοινωνίας: 210 6619937).

Από το ένθετο Αγορά Εργασίας της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου

Δημοφιλή

Sorry. No data so far.

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο eleftherostypos.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο