10/01/17 • 19:26 | UPD 10/01/17 • 19:26

Προσλήψεις εποχικών καθαριστών και φυλάκων σε τέσσερα νοσοκομεία

Σε εποχικές προσλήψεις προχωρούν τέσσερα νοσοκομεία της χώρας για την κάλυψη απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Οργανική Μονάδα Της Εδρας Λάρισας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Θ. 1425, Τ.Κ. 41110, Λάρισα, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπ’ όψιν κ. Γουτοπούλου Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 2413-502773). ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Υψηλάντου 45-47, Τ.Κ. 106 76 Αθήνα, απευθύνοντάς τη στη Γραμματεία (Γραφείο 317) υπ’ όψιν κ. Κωτσοπρίφτη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 213-2041260). Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», Τιμίου Σταυρού & Νουφάρων 14, Καλυφτάκι, Τ.Κ. 145 64 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Κατσίκη Ουρανίας (τηλ. επικοινωνίας: 210 350 1521). Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ», Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τ.Κ. 22 131 Τρίπολη Ν. Αρκαδίας, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού υπ’ όψιν κ. Σπηλιωτοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2713601743).

Αιτήσεις

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

3 προσλήψεις στις Σέρρες

Η «Επιχείρηση Διαχείρισης Σπηλαίου Αλιστράτης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα τους εξής: 3 ΔΕ Συνοδοί Επισκεπτών. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 23240 82045.

5 εργάτες στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ΥΕ Εργατών Kαθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Τ.Κ. 16673 ΒΟΥΛΑ.


5 τεχνίτες στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την προκήρυξη πρόσληψης 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εργων (ανυψωτικών καλαθοφόρων μηχανημάτων), 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης και 3 ΥΕ Εργάτες/τριες Εργων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 4 και να την υποβάλουν: α) είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Διαφάνειας & Εξυπηρέτησης Δημοτών του δήμου (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Θεσσαλονίκη), β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέχρι και 13-01-2017 στην ακόλουθη διεύθυνση:
Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 40, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κ. Βλαχιώτη Βασιλικής. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2313-317137, 2313-317128, 2313-317666, 2313-317139.

Πολιτικός Μηχανικός στο Δήμο Αμυνταίου

Ο Δήμος Αμυνταίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 Πολιτικό Μηχανικό για 12 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αμυνταίου, Γρ. Νικολαΐδη 2, Τ. Κ. 53200 Αμύνταιο, απευθύνοντάς τη στο γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπ’ όψιν των Αβραμίδου Ζ. και Νεβολιάνη Π. (τηλ. επικοινωνίας: 2386350110 και 2386350140). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Hλεκτροτεχνίτης στη ΔΕΗ ΑΗΣ Χανίων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τον κλάδο ΑΗΣ Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη Σταθμών-Υποσταθμών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Τηλέφωνο για πληροφορίες: 28210 24248.

 

Σοφία Εμμανοηλίδου

Από το ένθετο Αγορά Εργασίας της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου

Δημοφιλή

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο eleftherostypos.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο