Θέσεις νομικών, νοσηλευτών, νηπιαγωγών σε Λουξεμβούργο, Γερμανία και Ολλανδία

07/06/17 • 15:56 | UPD 07/06/17 • 15:56

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο προκηρύσσει διαγωνισμό για την κάλυψη θέσης νομικού με πείρα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο στη Νομική Υπηρεσία. Το Συνέδριο είναι το θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενωσης το οποίο ιδρύθηκε προκειμένου να διενεργεί τον έλεγχο των οικονομικών της. Ως ο εξωτερικός ελεγκτής της Ε.Ε., συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισής της και ενεργεί ως ο ανεξάρτητος θεματοφύλακας των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών της.

Στο πλαίσιο των ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχει, αξιολογεί την είσπραξη και την ανάλωση των κονδυλίων της Ε.Ε. Εξετάζει την ορθή καταχώριση και παρουσίαση των χρηματοοικονομικών πράξεων, τη νόμιμη και κανονική εκτέλεσή τους, καθώς και την κατά τρόπο οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό διαχείρισή τους. Το Συνέδριο δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων του μέσω σαφών, συναφών και αντικειμενικών εκθέσεων. Επίσης, διατυπώνει γνώμες για θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης.

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομικές συμβουλές και υποστήριξη στο Συνέδριο, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών σχετικά με τις αρμοδιότητες και τα προνόμια του οργάνου, νομικά ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο των ελεγκτικών δραστηριοτήτων του, καθώς και ζητήματα που άπτονται του προσωπικού και της διοίκησης. Η Νομική Υπηρεσία εκπροσωπεί το όργανο ενώπιον της δικαιοσύνης, ιδίως δε ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Υπό την εποπτεία του προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας, ο/η νομικός θα αναλάβει καθήκοντα εσωτερικού νομικού συμβούλου και θα υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Συνεδρίου σε υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας. Επίσης, θα εκτελεί νομικά καθήκοντα συνιστάμενα κυρίως στην κατάρτιση σχεδίων αποφάσεων και νομικών γνωμών βάσει της νομοθεσίας της Ε.Ε.

Προϋποθέσεις:

*να είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε.,

*να απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων τους,

*να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας,

*να έχουν επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών,

πιστοποιούμενο με πτυχίο Νομικής, όταν η κανονική διάρκεια των εν λόγω σπουδών είναι τουλάχιστον τέσσερα έτη, ή επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε έναν πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών, πιστοποιούμενο με πτυχίο Νομικής και συναφή επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια των σπουδών είναι τουλάχιστον τρία έτη,

*να διαθέτουν άριστη γνώση μίας επίσημης γλώσσας της Ε.Ε. (επίπεδο C1) και ικανοποιητική γνώση (επίπεδο τουλάχιστον Β2). Απαιτείται πολύ καλή γνώση της γαλλικής και της αγγλικής (επίπεδο τουλάχιστον C1).

Ειδικά προσόντα:

*άριστη γνώση του Δικαίου της Ε.Ε. και των σχετικών διαδικασιών δικαστικής επίλυσης διαφορών,

*γνώση του νομικού πλαισίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

*άρτιες γνώσεις στους τομείς του Δικαίου που συνδέονται με τις εργασίες του Συνεδρίου,

*αποδεδειγμένη πείρα νομικού, αποκτηθείσα κυρίως στα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ε.Ε.,

*άριστες διαπροσωπικές δεξιότητες, επιχειρηματολογικές και διαπραγματευτικές ικανότητες, καθώς και ικανότητες επίλυσης συγκρούσεων,

*άριστες ικανότητες προφορικής επικοινωνίας και κατάρτισης νομικών εγγράφων στις γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και τρόπο υποβολής των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στην ιστοσελίδα: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2017/164A/01&from=EL
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας λήγει στις 16 Ιουνίου 2017 στις 12 το μεσημέρι.

Ζητούνται νοσηλευτές και νηπιαγωγοί σε Γερμανία-Ολλανδία

Νοσηλευτής/τρια

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ολλανδία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους σε κλινική ή στο σπίτι του ασθενή (με τις κατάλληλες συνθήκες). Οι νοσηλευτές θα πρέπει να παρέχουν φροντίδα σε συστηματική βάση, να μπορούν να αντιμετωπίσουν ψυχολογικής φύσης θέματα, τεχνικής φύσεως ζητήματα και την εφαρμογή πρόληψης παρέχοντας πληροφορίες, συμβουλές και οδηγίες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Νοσηλευτικής, προϋπηρεσία και να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις του επαγγέλματος. Θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλύουν καθημερινά προβλήματα αναφορικά με τη φροντίδα του ασθενή.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν αγγλικά ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με τον ασθενή και τους οικείους του, και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να παρακολουθήσουν μαθήματα ολλανδικών για έξι μήνες στη Θεσσαλονίκη.

Τα βιογραφικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση henk@shrs.pro υπόψη του κ. Henk Smolders, με αριθμό αναφοράς EURES: WBS908217.

Νοσηλευτές/τριες

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερολίνο, Γερμανία

Παρέχεται συμβόλαιο εργασίας αορίστου χρόνου, πολύ καλές αποδοχές, ευέλικτο ωράριο εργασίας, εργασία σε γνωστά νοσοκομεία του Βερολίνου, ευκαιρίες για μετεκπαίδευση, υποστήριξη σε κάθε βήμα, όπως π.χ. με την αναγνώριση του πτυχίου στο Βερολίνο και την εύρεση διαμερίσματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν γερμανικά (επιπέδου Β1/Β2) και να διαθέτουν πτυχίο Νοσηλευτικής. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβλέπει και να φροντίζει ασθενείς σε διάφορα νοσοκομεία και κλινικές του Βερολίνου, τα οποία μπορεί να επιλέξει ο ίδιος.

Σημειώνεται πως οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά ή μέσω Skype. Για περισσότερες πληροφορίες και βιογραφικά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
https://www.proson.gr/en/ergasia/8739/nees-theseis-ergasias-sto-verolino-gia-nosileytestries

Νηπιαγωγοί

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βερολίνο, Γερμανία

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Νηπιαγωγού, καλή γνώση γερμανικής γλώσσας, δημιουργικότητα και όρεξη για εργασία σε ομάδες με μικρά παιδιά. Για την αναγνώριση του πτυχίου στη Γερμανία είναι απαραίτητη η γνώση γερμανικών επιπέδου Β2.

Προσφέρεται συμβόλαιο εργασίας αορίστου χρόνου, πολύ καλές αποδοχές, ευέλικτο ωράριο εργασίας, ευκαιρίες για μετεκπαίδευση, υποστήριξη σε κάθε βήμα, όπως π.χ. με την αναγνώριση του πτυχίου στο Βερολίνο και την εύρεση διαμερίσματος.

Οι προσληφθέντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τα διδακτικά καθήκοντά τους στο πλαίσιο του προγράμματος του κάθε νηπιαγωγείου και να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες, εργασίες και εκδηλώσεις του σχολείου.

Σημειώνεται πως οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά ή μέσω Skype.

Για περισσότερες πληροφορίες και βιογραφικά επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.proson.gr/en/ergasia/den-ehei-akoma-anatethei/nees-theseis-ergasias-sto-verolino-gia-nipiagogoys.

Σοφία Εμμανοηλίδου

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου