Breaking News

Απίστευτο φιάσκο: Έβγαλαν φοιτητικό πάσο σε 17χρονο μαθητή!

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε προσλήψεις ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού θα προχωρήσει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Eρευνας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: Συνεργάτης ΤΕ ή ΠΕ Τεχνοοικονομικής Υποστήριξης, Συνεργάτης υποστήριξης δράσεων πεδίου περιφερειών, Διαμεσολαβητές, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι, Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Αγωγής (Νηπιαγωγοί), Εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης (Δάσκαλοι), Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης (Φιλόλογοι), Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης (Μαθηματικοί) και Εμψυχωτές.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από: α) Υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 1599/1986) για την ακρίβεια και την αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων, β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, γ) αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους σύμφωνα με τα απαιτούμενα κριτήρια-προσόντα στην παρούσα πρόσκληση.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους θα γίνεται με φυσική παρουσία στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος ή στην Πανεπιστημιούπολη, κτίριο ΤΥΠΑ ή στην Ιατρική Σχολή) είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση: ΕΚΠΑ, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας, Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 10561. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται η 7/1/2019. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Ο ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης των προτάσεων που υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου.

58 καθαριστές στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

Το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 58 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των χώρων του Ψυχιατρικού Τομέα και συγκεκριμένα τους εξής: 58 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, 6ο χλμ. Κατερίνης-Αρωνά, Ν. Κεραμίδι, Τ.Κ. 60100, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Προσωπικού Ψυχιατρικού Τομέα (τηλ. επικοινωνίας: 2351352785 και 2351352889).

7 ψυχολόγοι και ψυχίατροι στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ) για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως 1 έτος και ως ακολούθως:

Α) Δομές Ψυχικής Υγείας Αττικής: ΠΕ Παιδοψυχίατρος (1) – Μονάδα Παιδιών και Εφήβων Πειραιά, ΠΕ Κοινωνικός Λειτουργός (1) – Μονάδα Ενηλίκων Πειραιά, ΠΕ Ψυχολόγος (1) – Αποκαταστασιακή Δομή για άτομα με νοητική υστέρηση «Το Στουπάθειο».

Β) Δομή Ψυχικής Υγείας Θεσσαλονίκης: ΠΕ Ψυχίατρος (1) – Μονάδα Ενηλίκων, ΠΕ Ψυχολόγος (1) – Μονάδα Παιδιών και Εφήβων.

Γ) Δομή Ψυχικής Υγείας Λιβαδειάς: ΠΕ Ψυχίατρος (1) – Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών και ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (1) – Μονάδα Ενηλίκων/Παιδιών. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης μαζί με τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους και θα την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με απόδειξη στη Διεύθυνση: Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ 33, 10683 ΑΘΗΝΑ. Αιτήσεις έως και 10/01/2019.

17 φύλακες στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 17 ατόμων ως προσωπικό ασφαλείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων φύλαξης των εγκαταστάσεων του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΕΛΠΝΟ), Αγράφων 3-5, Μαρούσι Τ.Κ. 15123, απευθύνοντάς τη στη Γραμματεία ΚΕΕΛΠΝΟ (τηλ. επικοινωνίας: 2105212062) με την επισήμανση «ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2018 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

5 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ως ακολούθως: 1 ΠΕ Αρχαιολόγος, 1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, 3 ΔΕ Εργατοτεχνίτες ελλείψει αυτών ΥΕ Εργάτες. Αιτήσεις ως τις 28/12/2018. Τηλέφωνο: 2821044418, 2821094487.

13 γυμναστές στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει την πρόσληψη 13 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τη λειτουργία των προγραμμάτων «Αθληση για Ολους» για την περίοδο 2018-2019, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/7/2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να παραλαμβάνουν από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τ.Κ. 18756, απευθύνοντάς τη στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Δάιου Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2132074639).

Από το έντυπο Αγορά Εργασίας του Ελεύθερου Τύπου

Δείτε επίσης

Copy link
Powered by Social Snap