Ώριμη η κοινωνία για αλλαγές

09/10/17 • 09:02 | UPD 09/10/17 • 09:02

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ που παρουσιάσθηκαν χθες στο πρώτο προ- συνέδριο της Νέας ∆ηµοκρατίας µε θέµα την απασχόληση δείχνουν ότι οι πολίτες έχουν πιο προωθηµένες απόψεις από αυτές που πολλοί πιστεύουν.

ΣΤΟ ερωτηµατολόγιο της Ν.∆. απάντησαν 18.000 πο- λίτες και µπορεί τα αποτελέσµατα της έρευνας να µη συνιστούν δηµοσκόπηση, όπως άλλωστε επισηµάνθηκε από τους αναλυτές, ωστόσο από την επεξεργασία τους προκύπτουν χρήσιµα συµπεράσµατα. Για παράδειγµα οι ερωτηθέντες, σε συντριπτικό ποσοστό που προσεγγίζει το 70%, προέκριναν ως καλύτερη πολιτική απασχόλησης τη δηµιουργία ειδικών προγραµµάτων κατάρτισης για την ενσωµάτωση των ανέργων στην αγορά εργασίας παρά τη συνήθη ενίσχυση των επιδοµάτων. Αυτό είναι η ουσία των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, που είναι πιο απο- τελεσµατικές, καθώς προάγουν την εργασία και βοηθούν τους ανέργους να βρουν µόνιµη και όχι περιστασιακή λύση στα προβλήµατά τους.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, οι πολίτες θέλουν µικρότερη παρουσία του κράτους στην οικονοµία µέσω φιλικότερης πολιτικής για τις επενδύσεις, ενώ θεωρούν κλειδί για τη δηµιουργία θέ- σεων εργασίας την παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις. Ολοι αντιλαµβάνονται ότι οι υψηλοί φόροι δεν τιµωρούν τα «αφεντικά» αλλά στέλνουν επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, όπου οι επιβαρύνσεις είναι σηµαντικά χαµηλότερες.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ υποστηρίζει ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν δηµιουργηθεί χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Ωστόσο το γεγονός ότι επί ΣΥΡΙΖΑ η οικονοµία έχει διολισθήσει στην ύφεση δείχνει ότι οι θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται δεν είναι ποιοτικές και κυρίως δεν προσθέτουν εισοδήµατα στην αγορά. Αντιθέτως, διαπιστώνεται σηµαντική πτώση στις αµοιβές και έξαρση της µερικής απασχόλησης.

Ο κ. ΤΣΙΠΡΑΣ έκανε πολιτική καριέρα καταγγέλλοντας τις αµοιβές των 700 ευρώ αλλά επί των ηµερών του έχουµε πλέον εργαζόµενους των 350 ευρώ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ οι πολίτες ζητούν από τη Ν.∆. ουσιαστικές µε- ταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας µε φορολογικά κίνητρα, έµφαση στην κατάρτιση και στήριξη του ιδιωτικού τοµέα. Αυτά είναι σηµάδια ωριµότητας, που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από όλους.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου